top of page

  רישוי והיתרי בניה 

  • היתר בנייה לסגירת מרפסת 

  • היתר בנייה להוספת חדר ותוספת שטח.

  • רישוי עסקים: הכנת בקשה ומסמכים לקבלת רשיון עסק.
    ליווי התהליך כולל ליווי לעירייה עד קבלת היתר. 

  • היתר לשימוש חורג: הכנת בקשה ומסמכים נלווים וליווי התהליך עד
    קבלת אישור. 

  • בקשה לשינוי תב"ע:  בסמכות ועדה מקומית- בקשה נקודתית כגון: איחוד וחלוקה מחדש, הרחבת דרך, שינוי קווי בניין, שינוי הוראות עיצוב אדריכלי וכדומה. 

drawings.jpg
bottom of page